தொழில் முனைவோருக்கான டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நேரடி பயிற்சி

COVID க்கு பிறகு ஆன்லைன் வர்த்தகம் மட்டுமே தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக மிக முக்கிய காரணியாக உள்ளது.

இதனால் நாம் சிறு வணிகம் செய்து வந்தால் இந்த ஆன்லைன் செயல்பாட்டிற்காக ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு agency ஐ அணுகுவது பொருளாதார ரீதியாக மிக பெரிய சவாலாக உள்ளது.

இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள உங்களுக்கு நாங்கள் உதவுகிறோம்.

Mastery Course Syllabus

 • Internet and browsing from scratch

 • Website creation

 • Content creation and marketing

 • SEO ( Search Engine Optimization )

 • Google Search ad

 • Google Display ad

 • Social media page creation

 • Facebook ad

 • Email marketing and SMS automation

 • Reporting and analyzing

 • E-commerce platform

 • Case study

 • Google exam and certification

 • Resources & Bonus tricks

Website creation & SEO Fees details

Website Creation

5000One time
 • Domain registration
 • CMS Installation
 • Theme installation
 • Cutomization
 • Google my business setup
 • Google map creation and approval
 • Launch your site and bonus tips
 • DURATION : Minimum 10 days

SEO

5000One time
 • Internet and browsing from scratch
 • Content creation and marketing
 • Keyword analysis & Tools
 • Meta tag, Meta description
 • On page and Off page SEO
 • Directory submission
 • Launch and Tips
 • DURATION : Minimum 10 days

Facebook ads and Google ads fees details

Facebook ads

5000One time
 • Internet and browsing from scratch
 • Social media page creation
 • Types of campaign
 • Ad groups and ads
 • Target based on interest and geo location
 • Types of media and tools
 • Placement selection
 • Bidding and pixel creation
 • Review and approval
 • Running ads and analytics tips
 • DURATION : Minimum 10 days

Google ads

5000One time
 • Internet and browsing from scratch
 • Targeted keyword
 • Types of campaign
 • Ad groups and ads
 • Target based on interest and geo location
 • Bidding strategy
 • Funnels and validation
 • CTA and landing apge
 • Retargeting setup
 • Bonus tricks and tips
 • DURATION : Minimum 10 days

Email marketing and Display ads

Email marketing

5000One time
 • Internet and browsing from scratch
 • Copy writing techniques
 • Content writing and samples
 • Types of email marketing platform
 • Campaign setup
 • Integration
 • Audience and Form creation
 • Automation
 • Launching our campaign and Bonus tips
 • DURATION : Minimum 10 days

Display ads

5000One time
 • Internet and browsing from scratch
 • Targeted keyword
 • Types of channels
 • Media types and creation
 • Audience and geo target
 • Bidding strategy
 • Identify partner sites and analytics
 • CTA and landing apge
 • Retargeting setup and tips and tricks
 • DURATION : Minimum 10 days

“By 2020, 50% of the Global 2000 will see most of their business depend on their ability to create products, services, and experiences that are digitally-enhanced.” Digital Marketing Institute’s article discusses

Top 3 Queries

WHAT TYPE OF DEGREE/DIPLOMA WILL YOU PROVIDE ME ?

We provide industry recognized certification in digital marketing recognized all over India in any industry.

CAN I PAY IN INSTALMENTS ?

Of course, you can pay in two easy instalments

WHAT IF I MISS CLASSES ?

Missed Class, not a problem at all. Yes, we do provide 12hrs free back-up classes.

Mathi Academy Affiliated By IT Association Delhi. Govt of India. ISO 9001-2015, ISO 14001-2015

AIITA

Registered Under Ministry of Corporate Affairs, Act 1956 Section 25, Govt. of India.